PosterTrip | Ekwador

Projekt
zakończony
223
/ 9000 zł
7
wspierających
 

for ENGLISH scroll below,

PayPal, IBAN, number account, also below :)


Cześć,

Mam na imię Dawid i jestem plakacistą. Mieszkam w Szczecinie, skąd strzelam graficznymi i niegrzecznymi komentarzami do sieci. Często tego efekty są dostrzegane przez międzynarodową opinię publiczną lub zawodowców - piszą o mnie zagraniczni dziennikarze a prace dostają się na międzynarodowe wystawy (Chiny, Korea, Turcja, Finlandia, Ekwador, USA, Polska, Francja, Rosja itd). Ale koniec chwalenia się!


thumb_6be9f90_resize_1920_1080.jpg

Ja i mój plakat "Bez wyobraźni" na wystawie Plakat Zin 2, Łódź, Polska.


O co chodzi?

Zbieram na bilet do Ekwadoru i odpalenia tam paru mini wystaw i performancu plakatowego - w skrócie - promocji polskiego młodego plakatu. Mojego, moich kolegów z Uczelni, z innych miast jak i ikon Polskiej Szkoły Plakatu, czyli polskich klasyków.

Potrzebne są pieniążki na przelot i generację tych aktywności.

Zapraszam Was do stanięcia obok mnie w projekcie pokazania siły polskiej grafiki podczas jednego z największych wydarzeń designu na świecie - Biennale w Ekwadorze. Dołóż się parę złotych aby pomóc mi dostać się na konferencję i zorganizować szereg happeningów. Możesz wspierać przez PayPal, listę nagród po prawej lub transferami bezpośrednimi z kraju i zza granicy!


thumb_81c91d7_resize_1920_1080.jpg

I'm not so creepy in real ;)


Plakat, grafika i wizualność oddziaływają na wszystkich z nas każdego dnia. Inicjatywa Posters Involved (Plakaty Zaangażowane) robi krok naprzód. Podczas Biennale chcemy zaznaczyć polską kulturę oraz sztukę w przestrzeni stolicy Ekwadoru, Quito. Miejscem na plakat jest ulica, jej złe oraz dobre strony. Design musi funkcjonować wśród ludzi podczas ich codziennych zajęć.


thumb_93e71c7_resize_1920_1080.png


PosterTrip to okazja, aby polska sztuka nawiązała kontakt z kulturą Ekwadoru bezpośrednio. Wzajemny wpływ oraz tego efekty mogą być wyłącznie wspaniałe.

Zebrane środki w zostaną przeznaczone na wydruk nagród, wydruk materiałów w Quito, bilet lotniczy, opłaty, wikt, opierunek i sprzęt. Zostanie zakupiony także karnet na 3 dniową konferencję Ecuador Poster Bienal.


Inicjatywę można wspierać wg własnych możliwości i chęci estetycznych, w skrócie:

5 PLN  - mail z podziękowaniem.

10 PLN - graficzne podziękowanie tylko dla ciebie!

19 PLN - 2 piny*.

49 PLN - 2x pocztówka, 3x pin.

*pin to taka przypinka, jak poniżej, ale z wybranym plakatem.

99 PLN - plakat 100x70

69 PLN - patron, specjalne nagrody!

149 PLN - plakat, 2x pocztówka, 3x pin

249 PLN - 3x plakat

399 PLN - logo na materiałach promocyjnych, 3x plakat, 3x pocztówka, 5x pin

899 PLN - ponad 10 lekcji projektowania. Zrób własny plakat i logo! Piny, plakaty, pocztówki.

1499 PLN - specjalny autorski plakat. Piny, plakaty, pocztówki.

Niektóre nagrody (plakaty i piny) będą wysyłane po wybraniu wzorów z galerii, dlatego przy wyborze nagród proszę o podanie informacji w specjalnym polu jakie plakaty chcielibyście otrzymać :)


thumb_a55d031_resize_1920_1080.jpg

Ja i moje dwa plakaty na 25. Biennale Plakatu Polskiego ("Pucz" / czerwony / i "Szarża" / green /).

Facebook PosterTrip

Facebook Posters Involved

--  

* przykładowy pin

thumb_124d109_resize_1920_1080.jpg

Niektóre nagrody (plakaty i piny) będą wysyłane po wybraniu wzorów z galerii. Należy skontaktować się przez stronę FB i wysłać wiadomość >>

  • proszę napisz w tytule wiadomości mailowej "Imię Nazwisko PosterTrip [kwota]"

[email protected]

LINK do galerii:

https://www.facebook.com/pg/postersinvolved/photos/?tab=album&album_id=140508119891032


PayPal:

https://paypal.me/dawidczajkowski


Wpłaty można także realizować bezpośrednio na konto!

mBank: 

Dawid Czajkowski

45 1140 2004 0000 3502 4985 9474

W tytule przelewu proszę podać szczegóły nagrody bądź swój kontakt :)


ENGLISH

Hey,

My name is David and I am a posterist. I live in Szczecin, from where I often shoot graphic and naughty comments on the web. Often these effects are noticed by international public opinion or professionals - foreign journalists write about me and works often get to international exhibitions (China, Korea, Turkey, Finland, Ecuador, USA, Poland, France, Russia, etc.). But the end of bragging!


thumb_c1f46ad_resize_1920_1080.jpg

Me and my poster "Without imagination" on the exhibition Poster Zin 2, Łódź, Poland.


What is going on?


I am collecting for a ticket to Ecuador and launching there a few mini exhibitions and a poster performance - in short - for the promotion of the Polish young poster. My, my colleagues from the University, from other cities and icons of the Polish School of Posters, or Polish classics.

I need money for a flight and the generation of these activities.

I invite you to stand beside me in a project to show the power of Polish graphics during one of the greatest design events in the world - the Biennale in Ecuador. Add a few zlotys to help me get to the conference and organize a series of happenings in the city space. You can support by PayPal, the list of prizes on the right, or direct transfers from home and abroad! INFO ON THE BOTTOM. EVERYONE GETS AWARDS!


thumb_c822e1c_resize_1920_1080.jpg

I'm not so creepy in real ;)


Poster, graphics and visuality affect all of us every day. The Posters Involved (Plakaty Zaangażowane) initiative takes a step forward. During one of the largest design events in the world, the Ecuador Poster Biennale, we want to highlight the culture and art in the space of the capital of Ecuador, Quito. The place for the poster is the street, its bad and good sides. Design must function among people during their daily activities.


thumb_96ec386_resize_1920_1080.png


PosterTrip is an opportunity for Polish art to make contact with the culture of Ecuador directly. The mutual influence and the effects can only be wonderful.

The collected funds will be used to print prizes, print materials in Quito, air ticket, fees, meals and meals. I am not planning any trips around America at your expense. I want to show Polish art. Just.


The initiative can be supported abrod by PayPal or accounts below (IBAN, etc):

press link PayPal to do quick transfer!

https://paypal.me/dawidczajkowski


1,5 USD - thank you mail.

3 USD - graphic thank you only to you!

5 USD - 2 pins *.

13 USD - 1x postcard, 3x pin.

* pin is a pin, as below, but with the selected poster.

27 USD - 100x70 poster

39 USD - poster, 2x postcard, 3x pin

66 USD - 3x poster

99 USD - logo on promotional materials, 3x poster, 3x postcard, 5x pin

239 PLN - over 10 design lessons. Make your own poster and logo! Pins, posters, postcards.

399 PLN - specially designed poster. Pins, posters, postcards.

After making the transfer, contact [email protected] and write which posters you want on the pins, postcards or poster printouts B1.


thumb_ae947e2_resize_1920_1080.jpg

Me and my two posters at 25th Polish Poster Biennale ("Coup" / red / i "Charge" / green /)

Facebook PosterTrip

Facebook Posters Involved

__

* exemplary pin

thumb_712ee17_resize_1920_1080.jpg

Some prizes (posters and pins) will be sent after selecting the designs from the gallery. You must contact us via the FB website or send a @ message >>

  • please write in the title of the @ message "Name Surname PosterTrip [amount]"

[email protected]

  • https://www.facebook.com/postersinvolved/

LINK to gallery:

https://www.facebook.com/pg/postersinvolved/photos/?tab=album&album_id=140508119891032


PayPal:

https://paypal.me/dawidczajkowski


Deposits can also be made directly to your account!

mBank:

Dawid Czajkowski

SWIFT:

BREXPLPWMBK 

IBAN:

PL45 1140 2004 0000 3502 4985 9474

Enter the details of the prize in the subject of the transfer or your contact :)

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę