REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ODPALPROJEKT.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego www.odpalprojekt.pl, w szczególności warunków zawierania Umów o Świadczenie Usług oraz zasad zawierania Umów pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami, zasad zbierania środków pieniężnych na realizację Projektów przez Projektodawców oraz ich wspierania przez Wspierających Projekt, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności.
 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego www.odpalprojekt.pl jest spółka pod firmą Beesfund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ulicy Rakowieckiej numer 41 lokal 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709, posiadająca numer NIP 7010343923, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł, opłaconym w całości.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.odpalprojekt.pl jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Regulamin nie określa treści postanowień umów zawieranych pomiędzy Projektodawcą a Wspierającymi Projekt, ale reguluje ogólne zasady ich zawierania. Treść stosunku prawnego pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt określa tylko i wyłącznie umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
 5. Do korzystania z serwisu internetowego www.odpalprojekt.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub nowszą albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji serwisu internetowego www.odpalprojekt.pl może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu „Java” lub „Flash” oraz akceptacji plików „cookies”.

§ 2. Definicje

  Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 1. Beesfund - spółka pod firmą Beesfund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ulicy Rakowieckiej numer 41 lokal 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709, posiadająca numer NIP 7010343923, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł, opłaconym w całości;
 2. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, zawierający dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług przez Beesfund;
 3. Kapitał – ilość środków pieniężnych, którą zamierza zebrać Projektodawca za pośrednictwem Serwisu na realizację przygotowanego przez niego Projektu, wskazana w Opisie Projektu;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.);
 5. Konto – utworzony w Serwisie indywidualny profil Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przez Beesfund dla danego rodzaju Zarejestrowanego Użytkownika;
 6. Okres Publikacji – okres, w którym trwa publikacja danego Projektu w Serwisie a Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt;
 7. Opis Projektu – opublikowany w Serwisie opis danego Projektu, mający na celu przedstawienie oraz zainteresowanie Użytkowników Projektem przygotowanym przez danego Projektodawcę, zawierający m.in. informacje o tym Projektodawcy, Projekcie, Okresie Publikacji, Kapitale oraz szczegółowych warunkach Umowy;
 8. Projekt – przedsięwzięcie o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym lub gospodarczym, na którego realizację Projektodawca zamierza zebrać za pośrednictwem Serwisu niezbędne środki pieniężne od Wspierających Projekt;
 9. Projektodawca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przygotowująca lub realizująca Projekt i zamierzająca zebrać za pośrednictwem Serwisu niezbędne środki pieniężne na jego realizację od Wspierających Projekt;
 10. Rachunek Projektodawcy – specjalny rachunek bankowy utworzony na zlecenie i zarządzany przez Beesfund, służący tylko i wyłącznie obsłudze przelewów środków pieniężnych wykonywanych w ramach świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez gromadzenie na nim środków pieniężnych przelewanych za pośrednictwem bramki płatniczej udostępnionej w Serwisie przez Wspierających Projekt w wykonaniu Umowy, a także wypłacanie zgromadzonych na nim środków pieniężnych na rachunek bankowy Projektodawcy przygotowującego dany Projekt;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin;
 12. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.odpalprojekt.pl;
 13. Strona – Beesfund albo Zarejestrowany Użytkownik;
 14. Strony – Beesfund i Zarejestrowany Użytkownik;
 15. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt, na podstawie której Wspierający Projekt zobowiązuje się w szczególności do dokonania przelewu dowolnie wybranej przez niego ilości środków pieniężnych na Rachunek Projektodawcy, tytułem wsparcia realizacji Projektu przygotowanego przez tego Projektodawcę, a Projektodawca zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki pieniężne tylko i wyłącznie na realizację tego Projektu;
 16. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Beesfund a Zarejestrowanym Użytkownikiem, na podstawie której Beesfund zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu;
 17. Usługi – usługi świadczone przez Beesfund na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu;
 18. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 ze zm.);
 19. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
 20. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.);
 21. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;
 22. Wspierający Projekt – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która może za pośrednictwem Serwisu udzielać wsparcia finansowego wybranym przez siebie Projektom, na warunkach i zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Umowy zawartej z danym Projektodawcą;
 23. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie założyła w Serwisie Konto jako Projektodawca albo Wspierający Projekt.

§ 3. Warunki i zasady świadczenia Usług

 1. Beesfund świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdfundingową (platformę finansowania społecznościowego), umożliwiającą każdej osobie planującej lub realizującej ciekawe przedsięwzięcie o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym lub gospodarczym, przedstawienie oraz zainteresowanie nim członków społeczności funkcjonującej w sieci Internet, celem pozyskania od nich środków pieniężnych na jego realizację.
 2. Usługi świadczone przez Beesfund na rzecz Użytkowników stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie Serwisu w przeglądarce internetowej oraz swobodne przeglądanie jego treści, z tym zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu lub Projektodawcy takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Beesfund nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Projektodawcy, chyba że Beesfund otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 5. Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.
 6. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie aktywacji Konta.
 7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na dokonaniu wyboru rodzaju zakładanego Konta, podaniu danych osobowych Użytkownika – wymaganych dla wybranego wcześniej rodzaju Konta – oraz złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 8. Dokonanie wyboru rodzaju Konta polega na wskazaniu przez Użytkownika w jaki sposób zamierza korzystać z Usług oraz dokonaniu wyboru jednego spośród dwóch dostępnych rodzajów Konta: Projektodawcy albo Wspierającego Projekt.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu zostaje złożone przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 10. Aktywacja Konta polega na kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, wysłanego przez Beesfund na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 11. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Beesfund a Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 12. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana, za zgodą Zarejestrowanego Użytkownika, niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

§ 4. Świadczenie Usług na rzecz Projektodawcy

 1. Beesfund świadczy na rzecz Projektodawcy Usługi polegające na umożliwieniu mu przedstawienia oraz zainteresowania Użytkowników przygotowanym przez niego Projektem oraz uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego Projektu w ramach Umów zawartych ze Wspierającymi Projekt za pośrednictwem Serwisu.
 2. Beesfund świadczy Usługi na rzecz Projektodawcy odpłatnie. Wynagrodzenie Beesfund jest określone jako wynagrodzenie netto i wynosi 7% netto (7 procent) uwzględnia prowizję operatora płatności w modelu „Wszystko albo nic” oraz 9% netto (9 procent) w modelu „Bierzesz ile zbierzesz” sumy środków pieniężnych przelewanych przez Wspierających Projekt i zgromadzonych przez Projektodawcę na Rachunku Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu. Beesfund i Projektodawca mogą określić wynagrodzenie należne Beesfund inaczej niż w sposób określony w zdaniu poprzednim, zawierając oddzielne porozumienie w tym przedmiocie. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, wynagrodzenie nie jest należne Beesfund.
 3. Wynagrodzenie należne Beesfund jest wypłacane w ten sposób, że Beesfund dokonuje automatycznego potrącenia kwoty należnego wynagrodzenia ze środków pieniężnych przelewanych przez Wspierających Projekt i zgromadzonych przez Projektodawcę na Rachunku Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy dokonywaniu przelewu tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę.
 4. Założenie Konta dla Projektodawcy wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych:
  1. adres poczty elektronicznej;
  2. hasło do Konta.
 5. Warunkiem korzystania przez Projektodawcę ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest uzupełnienie Konta, poprzez podanie dodatkowych danych osobowych oraz wprowadzenie Opisu Projektu.
 6. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer KRS;
  3. adres zamieszkania/adres siedziby;
  4. adres do korespondencji;
  5. numer telefonu;
  6. dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer.
 7. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez wprowadzenie Opisu Projektu, który powinien zawierać informacje i materiały o Projektodawcy, przygotowanym przez niego Projekcie, Okresie Publikacji, Kapitale oraz szczegółowe warunki Umowy, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia przez Użytkownika decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu oraz zawarcia z Projektodawcą Umowy, w szczególności w postaci tekstu, zdjęć, ilustracji lub filmów.
 8. Opis Projektu jest przygotowywany tylko i wyłącznie przez Projektodawcę albo Beesfund lub osobę trzecią, działających na zlecenie Projektodawcy, a następnie wprowadzany do Konta przy wykorzystaniu aplikacji dostępnych w Serwisie.
 9. Opis Projektu wskazuje Okres Publikacji oraz Kapitał, który Projektodawca zamierza zgromadzić na realizację przygotowanego Projektu.
 10. Okres Publikacji nie może być krótszy niż 1 (jeden) miesiąc i dłuższy niż 4 (cztery) miesiące od dnia opublikowania Opisu Projektu w Serwisie. Beesfund i Projektodawca mogą określić Okres Publikacji inaczej niż w sposób określony w zdaniu poprzednim, w szczególności mogą ustalić dłuższy Okres Publikacji lub przedłużyć Okres Publikacji po jego zakończeniu, zawierając oddzielne porozumienie w tym przedmiocie.
 11. W Okresie Publikacji Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt.
 12. Kapitał może być gromadzony przez Projektodawcę tylko i wyłącznie w jednym z dwóch następujących wariantów:
  1. Wariant I – „Bierzesz, ile zbierzesz”: Opis Projektu nie określa minimalnej kwoty pieniężnej Kapitału, od której zgromadzenia uzależnia się skuteczność całej zbiórki na poczet Kapitału. Po zakończeniu Okresu Publikacji, Beesfund dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji;
  2. Wariant II – „Wszystko albo nic”: Opis Projektu określa minimalną kwotę pieniężną Kapitału, od której zgromadzenia uzależnia się skuteczność całej zbiórki na poczet Kapitału. Po zakończeniu Okresu Publikacji, Beesfund dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w Okresie Publikacji została zgromadzona na Rachunku Projektodawcy co najmniej minimalna kwota pieniężna Kapitału, określona w Opisie Projektu;
 13. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, Beesfund dokona zwrotu wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy, na rachunek bankowy każdego ze Wspierających Projekt, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji.
 14. Środki pieniężne przelewane przez Wspierających Projekt tytułem wsparcia realizacji danego Projektu, w ramach zawartych z Projektodawcą Umów, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy.
 15. Projektodawca jest zobowiązany do wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych za pośrednictwem Serwisu od Wspierających Projekt tylko i wyłącznie do realizacji przygotowanego Projektu.

§ 5. Publikacja Projektu w Serwisie

 1. Publikacja Projektu w Serwisie umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami dotyczącymi danego Projektodawcy, przygotowanego przez niego Projektu, Opisem Projektu, kwotą Kapitału oraz szczegółowymi warunkami Umowy, a także podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu.
 2. Warunkiem publikacji Projektu w Serwisie jest uzupełnienie Konta przez Projektodawcę poprzez wprowadzenie do niego Opisu Projektu oraz zaakceptowanie Opisu Projektu przez Beesfund.
 3. Wszelkie treści lub materiały zawarte w Opisie Projektu powinny stanowić własność Projektodawcy oraz nie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych osób trzecich, a także zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 4. Wprowadzając Opis Projektu do Konta, Projektodawca udziela Beesfund nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności poprzez utrwalanie w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek nośnikach danych, zwielokrotnianie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, rozpowszechnianie w dowolny sposób, w tym celem promocji i reklamy danego Projektu, a także tworzenie i rozpowszechnianie opracowań tych treści i materiałów.
 5. Beesfund zastrzega sobie prawo do weryfikacji Opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń lub odmowy publikacji Projektu w Serwisie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wprowadzenia Opisu Projektu do Konta.
 6. Projektodawca powinien dokonać niezwłocznie poprawienia Opisu Projektu według zgłoszonych przez Beesfund uwag i zastrzeżeń oraz wprowadzić zmieniony Opis Projektu do Konta. Postanowienia § 5 ust. 2 – 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do poprawienia Opisu Projektu.
 7. Beesfund dokonuje akceptacji Opisu Projektu, jeżeli w wyniku jego weryfikacji nie zgłosi do niego żadnych uwag lub zastrzeżeń.
 8. W przypadku dokonania akceptacji Opisu Projektu przez Beesfund, Beesfund dokonuje publikacji Projektu w Serwisie.
 9. Projektodawca może dokonać zmiany Opisu Projektu w Okresie Publikacji. Postanowienia § 5 ust. 2 – 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany Opisu Projektu.
 10. Projektodawca nie może zrezygnować lub zakazać Beesfund publikacji Projektu po dokonaniu jego publikacji w Serwisie.
 11. Publikacja Projektu w Serwisie kończy się wraz z upływem Okresu Publikacji.

§ 6. Świadczenie Usług na rzecz Wspierającego Projekt

 1. Beesfund świadczy na rzecz Wspierającego Projekt Usługi polegające na umożliwieniu mu przeglądania wszystkich treści i materiałów dostępnych w Serwisie, zapoznania się z informacjami o Projektodawcy, przygotowanym przez niego Projekcie, Opisem Projektu, kwotą Kapitału oraz szczegółowymi warunkami Umowy, a także udzielenia wsparcia finansowego na realizację tego Projektu w ramach Umowy zawartej z Projektodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 2. Założenie Konta dla Wspierającego Projekt wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. hasło do Konta.
 3. Wspierający Projekt może uzupełnić Konto poprzez dodanie zdjęcia lub logo oraz wprowadzenie dodatkowych danych osobowych, takich jak:
  1. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer KRS;
  2. adres zamieszkania/adres siedziby;
  3. adres do korespondencji;
  4. numer telefonu;
  5. dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych w przypadku niezgromadzenia przez Projektodawcę minimalnej kwoty Kapitału, o którym mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer.
 4. W Okresie Publikacji Projektu przygotowanego przez danego Projektodawcę, Wspierający Projekt może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu Umowę z tym Projektodawcą.
 5. Środki pieniężne przelane przez Wspierającego Projekt tytułem wsparcia realizacji Projektu, w ramach zawartej z danym Projektodawcą Umowy, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy.
 6. W przypadku, gdy Projektodawca prowadzi zbiórkę środków pieniężnych na poczet Kapitału, według warunków:
  1. Wariantu I – „Bierzesz, ile zbierzesz”: po zakończeniu Okresu Publikacji, Beesfund dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji;
  2. Wariantu II – „Wszystko albo nic”: po zakończeniu Okresu Publikacji, Beesfund dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w Okresie Publikacji została zgromadzona na Rachunku Projektodawcy co najmniej minimalna kwota pieniężna Kapitału, określona w Opisie Projektu;
 7. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 Regulaminu, Beesfund dokona zwrotu wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy każdego ze Wspierających Projekt, w kwocie odpowiadającej kwocie przelanej na Rachunek Projektodawcy przez danego Wspierającego Projekt, z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji.
 8. Beesfund dokona zwrotu wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu, zmniejszając kwotę środków pieniężnych przelewanych na rachunek bankowy danego Wspierającego Projekt o kwotę poniesionych przez Beesfund wydatków z tytułu opłat bankowych.

§ 7. Zasady zawierania Umów

 1. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami: Projektodawcą oraz Wspierającym Projekt.
 2. Zawarcie Umowy wymaga zaakceptowania przez Wspierającego Projekt treści Opisu Projektu.
 3. Akceptacja treści Opisu Projektu przez Wspierającego Projekt odbywa się poprzez dokonanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych na Rachunek Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uznania Rachunku Projektodawcy kwotą środków pieniężnych przelanych przez Wspierającego Projekt.
 5. Treść Umowy określa treść Opisu Projektu, z chwili akceptacji treści Opisu Projektu przez Wspierającego Projekt.
 6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, wraz z ostatnim dniem Okresu Publikacji.

§ 8. Prawa i obowiązki Zarejestrowanego Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z Serwisu wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami udostępnionymi przez Beesfund, chyba że korzystanie z określonej funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków określonych w Regulaminie, w szczególności założenia Konta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Usług świadczonych przez Beesfund wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Beesfund.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracyjnym poprawnych i prawdziwych danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy.
 5. Uzupełniając Konto poprzez dodanie zdjęcia albo logo lub podanie dodatkowych danych osobowych, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do dodania prawdziwego zdjęcia albo logo lub podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych osobowych podanych w Koncie.
 7. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Zarejestrowanego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła do Konta, w szczególności do nieujawniania go osobom trzecim oraz zachowania należytej staranności w jego zapisywaniu, przechowywaniu lub wykorzystywaniu przy logowaniu się do Konta, celem wykluczenia ryzyka wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią.
 9. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Beesfund o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.
 10. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Beesfund roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Projektodawca zobowiązuje się zwolnić Beesfund od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Beesfund i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Beesfund w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

§ 9. Prawa i obowiązki Beesfund

 1. Beesfund ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.
 2. Beesfund ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Zarejestrowanego Użytkownika do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Beesfund jest zobowiązany dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Beesfund jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającego z niej okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta.

§ 10. Zasady odpowiedzialności

 1. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych osobowych podanych Beesfund podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub uzupełniania Konta.
 2. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
 4. Beesfund nie jest stroną Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy danym Projektodawcą a Wspierającymi Projekt, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie tych Umów, a także za jakiekolwiek opłaty i koszty o charakterze publicznoprawnym, związane z zawarciem i wykonaniem tych Umów, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu lub Usług przez Użytkowników.
 6. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników z tytułu korzystania z Serwisu lub Usług w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, w szczególności niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Beesfund.
 7. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkowników planowanych celów lub korzyści, które zamierzali osiągnąć przy wykorzystaniu Serwisu lub Usług.
 8. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub nieterminowe dokonanie zwrotu środków pieniężnych na rzecz Wspierającego Projekt, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu, jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie numeru rachunku bankowego danego Wspierającego Projekt z przyczyn niezależnych od Beesfund, w szczególności w przypadku niepodania przez Wspierającego Projekt danych rachunku bankowego w dodatkowych danych osobowych w Koncie, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 7 Regulaminu.
 9. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Projektodawców na realizację przygotowanych przez nich Projektów.
 10. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za okresowe zablokowanie dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta, związane z naprawą usterek lub modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Beesfund jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Beesfund wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Beesfund może przetwarzać dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia ich odpowiedzialności.
 3. Beesfund może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. zdjęcie/logo;
  3. data urodzenia;
  4. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  5. adres zamieszkania/adres siedziby;
  6. adres do korespondencji;
  7. adres poczty elektronicznej;
  8. numer telefonu;
  9. dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer;
 4. Udostępniając Formularz Rejestracyjny, Beesfund określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług może skutkować niemożliwością świadczenia Umowy o Świadczenie Usług przez Beesfund.
 5. Beesfund może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usług (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 6. Beesfund jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Beesfund jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 9. Beesfund może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, stosownie do treści art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w § 16 ust. 1 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona Beesfund w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 5. Beesfund jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 12 ust. 5 Regulaminu, może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Beesfund jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 13. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług

 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta z Serwisu, z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 3 Regulaminu.
 3. Projektodawca nie może rozwiązać Umowy o Świadczenie Usług w Okresie Publikacji przygotowanego przez niego Projektu.
 4. Beesfund może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta Zarejestrowanego Użytkownika z Serwisu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. Zarejestrowany Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Zarejestrowany Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny lub uzupełniając Konto podał nieprawdziwe dane, jeśli skutkiem podania nieprawdziwych danych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług;
  3. Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi;
  4. Zarejestrowany Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi;
  5. Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Serwisu lub Beesfund.
 5. Oświadczenie Beesfund o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Beesfund może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia Usług lub zablokowaniem Konta.
 7. W przypadku, gdy Beesfund rozwiąże Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trakcie Okresu Publikacji, Beesfund dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy, zgodnie z treścią § 6 ust. 7 Regulaminu.

§ 14. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług powinno zostać złożone Beesfund przez Zarejestrowanego Użytkownika w formie pisemnej oraz doręczone osobiście albo za pośrednictwem przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej. Do zachowania terminu wskazanego w § 14 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, o którym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Beesfund Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia oraz wykonanie, a Beesfund wykonał Usługę w całości.
 5. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia i wykonanie Usług przez Beesfund, o której mowa w § 14 ust. 4 Regulaminu, może zostać wyrażona przez Użytkownika przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia oraz wykonanie Usług przez Beesfund oraz utratę prawa odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług w razie wykonania Usługi przez Beesfund w całości.

§ 15. Zmiany Regulaminu

 1. Beesfund zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Beesfund, Serwisu lub Usług świadczonych przez Beesfund na rzecz Użytkowników;
  2. wydanie prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Beesfund, Serwisu lub Usług świadczonych przez Beesfund na rzecz Użytkowników;
  3. zmiana warunków technicznych działania Serwisu lub Usług świadczonych przez Beesfund na rzecz Użytkowników, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  4. zmiana prawna lub organizacyjna w zakresie działania Beesfund lub Serwisu, a także w zakresie Usług świadczonych przez Beesfund na rzecz Użytkowników.
 2. Beesfund jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeżeli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, okres, o którym mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie oraz terminie wejścia w życie zmian Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 5. Zmieniony regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia wskazanego w treści powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu.
 6. Powiadomienie Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika przy najbliższym logowaniu do Konta.
 7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Zarejestrowanych Użytkowników jest zapoznanie się z treścią i akceptacja treści zmienionego Regulaminu.
 8. Akceptacja treści zmienionego Regulaminu polega na zaznaczeniu przez Zarejestrowanego Użytkownika odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok treści oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści zmienionego Regulaminu, przy najbliższym logowaniu do Konta.
 9. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zapoznania się z powiadomieniem, o którym mowa w § 15 ust. 6 Regulaminu, dokonać dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu.
 10. Zmieniony Regulamin obowiązuje Zarejestrowanego Użytkownika od dnia zaakceptowania zmienionego Regulaminu lub od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 15 ust. 9 Regulaminu, jeżeli w tym terminie Zarejestrowany Użytkownik nie dokona dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu.
 11. Zmiana Regulaminu nie powoduje rozwiązania zawartych Umów o Świadczenie Usług, ani nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umów zawartych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi Projekt.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z Umową o Świadczenie Usług, w szczególności jej zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem, będą dokonywane w formie elektronicznej oraz doręczane za pośrednictwem wiadomości elektronicznej albo dokonywane w formie pisemnej oraz doręczane za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej, chyba że z treści Regulaminu wynika wyraźnie inna forma lub sposób doręczenia, z wykorzystaniem następujących adresów:
  1. dla Beesfund:
   adres poczty elektronicznej: [email protected];
   adres korespondencyjny: ul. Rakowiecka nr 41 lok. 16, 02-521 Warszawa;
  2. dla Użytkownika:
   adres poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym;
   adres korespondencyjny: adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym lub w dodatkowych danych osobowych w Koncie;
 2. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z Umową o Świadczenie Usług, w szczególności jej zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem, uważa się za skutecznie złożone z chwilą ich doręczenia drugiej Stronie.
 3. Beesfund nie odpowiada za brak możliwości zawiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi, wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub adresu korespondencyjnego, a także wskutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Beesfund wiadomości elektronicznej z zachowaniem postanowień § 16 ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez Beesfund obowiązku powiadomienia Użytkownika.
 4. Przeniesienie przez Stronę praw lub obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie spory związane z Umową o Świadczenie Usług, w szczególności dotyczące jej zawarcia, realizacji, rozwiązania lub odstąpienia, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beesfund. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli w jakimkolwiek czasie jedno lub kilka postanowień Regulaminu stanie się z mocy prawa, prawomocnego wyroku sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują w pełni swoją moc oraz skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zastąpione postanowieniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, wywołującymi skutki prawne najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 7. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy o Świadczenie Usług jest prawo polskie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 9. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie, w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 14 stycznia 2016 r.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.