Buduj z nami kolekcję Zachęty

Projekt
zakończony
88470
/ 120000 zł
465
wspierających
 
Chcesz sfinansować zakup dzieła sztuki do kolekcji narodowej? A może samodzielnie kupić pracę do zbiorów Zachęty? Teraz masz niepowtarzalną okazję. Cała Polska buduje naszą kolekcję! Zrób to i TY!

Jako instytucja zdecydowaliśmy się na tę akcję, bo uważamy, że nasza kolekcja potrzebuje zarówno Ciebie jako fundatora, jak i Ty potrzebujesz naszej kolekcji.  Osiem fantastycznych prac. Ważne nazwiska.  Wielkie korzyści. I pierwsza taka akcja.  Nie może Cię zabraknąć!

Zasil grono fundatorów!

[for English scroll down]

Pytania i odpowiedzi

1.       Kto?
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

2.       Ile?
120 tys. na zakup dzieł sztuki do kolekcji Zachęty

3.       Na co?
Na dzieła Adama Rzepeckiego, Moniki Zawadzki, Wojciecha Gilewicza, Karola Radziszewskiego  oraz Anny Jermolaewej

4.       Dlaczego?
Nasza kolekcja to ponad 3500 prac wykonanych w różnych technikach. Zachęta jest spadkobierczynią Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP), jak i Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA), a historia jej zbiorów ilustruje ciekawe dzieje instytucji. Kolekcja zmieniała się, ewoluowała, dzięki  temu jest niezwykle różnorodna. Znajdują się w niej prace klasyków sztuki XX w. m.in.: Tadeusza Kantora, Edwarda Krasińskiego, Erny Rosenstein, Henryka Stażewskiego, Aliny Szapocznikow, a także światowej sławy współczesnych artystów polskich: Mirosława Bałki, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala oraz wielu innych artystów. Od czasu, kiedy Zachęta stała się samodzielną galerią sztuki współczesnej, kontynuujemy ponad 100-letnią tradycję tworzenia kolekcji i budujemy zbiory w oparciu o nasz program wystaw.

5.       Dla kogo?
Jesteśmy galerią, więc pokazujemy tylko wystawy czasowe i nie mamy stałej ekspozycji prac z kolekcji. Ale nie kupujemy jej do magazynu!  Wypożyczamy nasze prace na wystawy do wielu instytucji w Polsce i za granicą (teraz są m.in. w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku). Staramy się systematycznie organizować wystawy z kolekcji i w Zachęcie, i poza nią — pokazywaliśmy je nawet na lotnisku. Prace z kolekcji są bardzo ważną częścią naszego programu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Dzięki nim powstają warsztaty, szkolenia, filmy i gry, którymi potem dzielimy się bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie.

6.       Gdzie?
Przyjęliśmy zasadę, że to co kupujemy za publiczne pieniądze jest publiczną własnością. Dlatego wszystkie prace udostępniamy na naszej stronie internetowej, a większość reprodukcji oraz filmów z kolekcji jest na licencjach Creative Commons. Dzięki temu użytkownicy mogą je pobierać i swobodnie wykorzystywać.

PRACE

Monika Zawadzki, Autoportret 1, 2 (Dyptyk), 2014, żywica epoksydowa, farba akrylowa, metal, drewno, 53 x 28 x 28 cm, 18 x 18 x 4,5 cm, postument 40 x 40 x 100 cm, ed. 2; fot. dzięki uprzejmości artystki
Rzeźba Moniki Zawadzki została wyprodukowana specjalnie na wystawę artystki w Zachęcie zatytułowaną Bydło (2014).  Zawadzki jest autorką prostych, oszczędnych rzeźb, tworzy także obrazy i wideo. Jednym z głównych tematów jej twórczości jest idea kreowania tożsamości, wyrażana za pośrednictwem uniwersalnych kształtów.

thumb_01_Zawadzki_resize_600_600.jpg


Karol Radziszewski, Scotch pink, 2007/2015, fotografia na płycie MDF, 200 x 100 x 2 cm, unikat; fot. dzięki uprzejmości artysty i BWA Warszawa
Praca Scotch pink Karola Radziszewskiego odnosi się bezpośrednio do dzieła Edwarda Krasińskiego Instalacja za zbiorów Zachęty (Krasiński odwołał się do przedwojennej historii galerii, w skład instalacji wchodzi 11 czarno-białych reprodukcji dzieł należących do pierwszej kolekcji Zachęty, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, m.in. Bitwy pod Grunwaldem, przepasanych charakterystyczną niebieską linią). Radziszewski strawestował dzieło klasyka polskiego konceptualizmu — tworząc własną wersję autoportretu, zastosował swój wariant kolorowej taśmy.

thumb_02_Radziszewski_Scotch%20pink_2007


Wojciech Gilewicz, Rockaway, 2015, wideo (HD), 17’43”, ed. 3 + 2 AP; fot. dzięki uprzejmości artysty
Rockaway to nazwa jednej z peryferyjnych dzielnic nowojorskiej metropolii, w której mieszka matka artysty. Gilewicz towarzyszy jej z kamerą w trakcie porządkowania domu częściowo zniszczonego przez huragan Sandy. Domu, w którym artysta ma też swoją pracownię. Rockaway ma charakter biograficzny i autotematyczny. Wpisuje się w kontekst prac opowiadających o współczesnym życiu i twórczości artystów — w tym wypadku niezależnego artysty działającego w Nowym Jorku.

thumb_03_Gilewicz_resize_600_600.jpg


Anna Jermolaewa, Aleksandra Wysokińska/20 Jahre danach, 2009, HD wideo, 41’, ed. 2/5 + 2 e.a.; fot. dzięki uprzejmości artystki i Kerstin Engholm Galerie 
Film pokazany został na monograficznej wystawie artystki w Zachęcie w 2015 roku. Opowiada o niezwykłej postawie tytułowej bohaterki — Polki z Krakowa, która poświęcając bardzo wiele, pomogła Jermolaewej przedostać się za żelazną kurtynę. Artystka z powodów politycznych (była współzałożycielką pierwszej rosyjskiej partii opozycyjnej) zmuszona była uciekać ze Związku Radzieckiego. Po latach Jermolaewa postanowiła odnaleźć kobietę i w podzięce za udzielone jej bezinteresowne wsparcie, sfilmować spotkanie z nią.

thumb_04_Jermolaewa_resize_600_600.jpg


Adam Rzepecki, Falochron (Wciąż konsekwentnie udaję artystę), 1981, fotografia, ed. 1/6 (vintage); fot. dzięki uprzejmości artysty i Galerii Dawid Radziszewski
Adam Rzepecki, Jak Bóba bobu, tak bobu Bubie, 1983, fotografia, ed. 2/2 (vintage), 18 x 13 cm
Adam Rzepecki, Nos rozpłaszczony na Wielkiej Szybie Duchampa, 1986, fotografia, ed. 2/3 (vintage), 5 x 7,5 cm
Adam Rzepecki, Badanie obiektywności fotografii (pokój), 1979, fotografia, unikat (vintage), 8,4 x 12,4 cm
Adam Rzepecki (ur. w 1950 roku) jest fotografem, performerem i historykiem sztuki, od 1979 członkiem słynnej grupy Łódź Kaliska, od 1990 grupy Stacja Pi.Stacja. Wybór zdjęć podyktowany był ideą stworzenia serii prac, które łączą się we wspólnej narracji. Zdjęcia są autobiograficzne, poruszają zagadnienia tożsamości artysty oraz w charakterystyczny dla niego, niepozbawiony humoru sposób odwołują się do historii sztuki i do zagadnień związanych z appropriation art. (sztuką zawłaszczania). Jego fotografie zaprezentowane zostały na wystawie Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce (Zachęta, 2015). 

thumb_05_rzepecki_falochron_2_resize_600
O NAGRODACH

thumb_Bielawski_komplet_resize_600_600.j


Andrzej Bielawski, Lux Aeterna, 2007/2010, 3 wydruki barwne na papierze fotograficznym z limitowanej edycji 50 sztuk sygnowane (numerowane od 2 do 5) , każda prac w formacie 30, 5 x 30,5 cm – zdjęcia wykonane przez artystę na poddaszu Zachęty.

Roczny karnet zapewnia bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy Zachęty z darmowymi magazynami wydawanymi przez galerię; ważny przez rok od wydania.

Karnet Partner zapewnia bezpłatny wstęp na wystawy dla posiadacza karty i gości (do 5 osób); dodatkowo: wysyłka zaproszeń/  wybrany katalog przy odbiorze karty/  dwa razy do roku oprowadzanie z przewodnikiem dla pracowników, gości (maksymalnie 20 osób)/  możliwość kupienia z 50% zniżką karnetu rodzinnego; ważny przez rok od wydania.

Katalogi wystaw w Zachęcie – do wyboru: Emotikon. Robert Rumas & Piotr Wyrzykowski, Fernand Léger, Inne miasto, inne życie, Kuba Dąbrowski. Film obyczajowy produkcji polskiej, Zachęta 1860–2000 (Księga jubileuszowa), Bardzo nam się podoba. Współczesna. Sztuka. Pytania (książka o sztuce współczesnej dla młodzieży), Zachęta do sztuki (książka o sztuce współczesnej dla najmłodszych).

Nazwiska wszystkich fundatorów będą umieszczane także na jednej ze ścian Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki.

Więcej o Zachęcie i naszej kolekcji na zacheta.art.pl


BUILD THE ZACHĘTA COLLECTION WITH US!

Would you like to finance the purchase of a work of art for the national collection? Or maybe you would like to buy a work yourself and contribute it to the Zachęta collection? Now you have a unique opportunity to do so! All of Poland is building our collection! JOIN US!

As an institution we have decided to carry out this project as we believe that our collection needs you as the funder just as much as you need our collection.  8 spectacular works. Important names.  Great benefits. The first project of this type.  You can’t miss it!

Join the ranks of funders!

Questions and answers

1.    Who?
Zachęta — National Gallery of Art & The Society for the Encouragement of Fine Arts 

2.    How much?
PLN 120,000 for the purchase of works of art for the Zachęta collection

3.    What for?
For the purchase of works by Adam Rzepecki, Monika Zawadzki, Wojciech Gilewicz, Karol Radziszewski, and Anna Jermolaewa

4.    Why?
Our collection comprises over 3,500 works made in different techniques. Zachęta is the heir of the Society for the Encouragement of Fine Arts (TZSP) and the  Central Artistic Exhibition Office (CBWA), and the stories about its collection illustrate the compelling history of this institution. The collection has been changing and evolving, becoming highly diverse. It includes works of classical artists of the 20th century, e.g.: Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Erna Rosenstein, Henryk Stażewski, Alina Szapocznikow, as well as world-famous Polish contemporary artists: Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, an many others. Since Zachęta became an independent contemporary art gallery, it has continued its over a 100-year-old tradition of building the collection. We compile our collections based on our exhibition programme.

5.    For whom?
We are a gallery, so we only show temporary exhibitions and have no permanent exhibition of the works making up our collection. But we do not buy works of art only to put them in a storage!  We lend our works to the exhibitions of many institutions in Poland and abroad (e.g. some of them are currently in The Metropolitan Museum of Art in New York). We try to organise systematically exhibitions of the works from our collection both in Zachęta and outside — we have even staged some at an airport. Our collection works are important part our educational programme for children, teenagers, and adults, and for people with sensory impairment. They are a basis for workshops, courses, films, and games which we then share without any limitations and for free.

6.    Where?
We have established a principle that everything that we buy for public money is public property. For this reason, all the collection works are available on our Internet website, and most reproductions and films in the collection are Creative Commons licensed. Thanks to this, users may download and use them freely.

Works

1.    Monika Zawadzki, Autoportret (Self-portrait) 1, 2 (Diptych), 2014, epoxy resin, acrylic paint, metal, wood, 53 x 28 x 28 cm, 18 x 18 x 4.5 cm, pedestal: 40 x 40 x 100 cm, ed. 2
Monika Zawadzki’s sculpture was made specially for the artist’s exhibition at Zachęta, titled Bydło (Cattle) (2014).  Zawadzki is an author of simple, austere sculptures. She also creates paintings and videos. One of the main themes of her works is the concept of identity creation, expressed by means of universal shapes.

2.    Karol Radziszewski, Scotch pink, 2007/2015, photograph on MDF, 200 x 100 x 2 cm, unique piece
The work Scotch pink by Karol Radziszewski refers directly to the work of Edward Krasiński’s Instalacja (Installation), which is part of the Zachęta collection (Krasiński referred to the pre-war history of the gallery, the installation consists of 11 black-and-white reproductions of works comprising the first Zachęta collection, currently at the National Museum in Warsaw, including e.g. Bitwa pod Grunwaldem (the Battle of Grunwald), girded with a characteristic blue line). Radziszewski placed the work of the classical artist of Polish conceptualism in a new context — creating his own version of the self-portrait, he used his own variation of the coloured tape.

3.     Wojciech Gilewicz, Rockaway, 2015, video (HD), 17’43”, ed. 3 + 2 AP
Rockaway is the name of one of the peripheral parts of New York City, where the artist’s mother lives. Gilewicz accompanies her with a video camera during the tidying of a house partly destroyed by Hurricane Sandy. A house which also hosts the artist’s studio. Rockaway is biographical and autothematic in nature. It fits into the context of works illustrating the contemporary life and work of artists — in this case, an independent artist working in New York.

4.    Anna Jermolaewa, Aleksandra Wysokińska/20 Jahre danach, 2009, HD video, 41’, ed. 2/5 + 2 e.a.
The video was shown at the artist’s monographic exhibition in Zachęta in 2015. It is about the exceptional attitude of the title heroine — a Polish woman from Cracow who sacrificed a good deal to help Jermolaewa get through the iron curtain. The artist was made to escape from the Soviet Union for political reasons (she was a co-founder of the first Russian opposition party). Years after, Jermolaewa decided to find the woman and film the meeting as a way of expressing her thanks for the support given without expecting anything in return.

5.    Adam Rzepecki, Falochron (Breakwater) (Wciąż konsekwentnie udaję artystę [I still consistently pretend to be an artist]), 1981, photograph, ed. 1/6 (vintage)
Adam Rzepecki, Jak Bóba bobu, tak bobu Bubie, 1983, photograph, ed. 2/2 (vintage), 18 x 13 cm
Adam Rzepecki, Nos rozpłaszczony na Wielkiej Szybie Duchampa (Nose Flattened against Duchamp’s Large Glass) , 1986, photograph, ed. 2/3 (vintage), 5 x 7.5 cm
Adam Rzepecki, Badanie obiektywności fotografii (pokój) (Studying the Objectivity of Photography [Room]), 1979, photograph, unique piece (vintage), 8.4 x 12.4 cm
Adam Rzepecki (born in 1950) is a photographer, performer, and art historian; he has been a member of the famous Łódź Kaliska group since 1979 and of the Stacja Pi.Stacja group since 1990. The selection of the photographs was dictated by the idea of creating a series of works that combine together in shared narration. The photographs are autobiographical. They deal with the theme of artist identity and refer to the history of art and issues related to appropriation art in a manner characteristic of the author and not devoid of humour. His photographs were presented at the exhibition Cannibalism? On Appropriation in Art (Zachęta, 2015).

CHOOSE THE AMOUNT YOU WANT TO CONTRIBUTE [BY CLICKING ONE OF THE TABS BELOW THE TAG “WYBIERZ NAGRODĘ”]

PLN 10
Entry in the list of funders on the gallery website

PLN 30
Two tickets to the gallery (valid until 31.12.2017)

Entry in the list of funders on the gallery website

PLN 50
Two tickets to the gallery (valid until 31.12.2017)
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate

PLN 100
A year’s pass (free one-year admission to all Zachęta exhibitions complete with free gallery magazines; valid for a year from issuance)
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate

PLN 250
A year’s pass (free one-year admission to all Zachęta exhibitions complete with free gallery magazines; valid for a year from issuance)
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate
A selected Zachęta exhibition catalogue (to be selected from among: Emoticon. Robert Rumas & Piotr Wyrzykowski, Fernand Léger, Another city, another life, Kuba Dąbrowski. A slice of life produced in Poland, Zachęta 1860–2000 /Anniversary Book, We really like. Contemporary. Art. Questions, Encouragement to Art)

PLN 500
Two year’s passes (free one-year admission to all Zachęta exhibitions complete with free gallery magazines; valid for a year from issuance)
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate
A selected Zachęta exhibition catalogue (to be selected from among: Emoticon. Robert Rumas & Piotr Wyrzykowski, Fernand Léger, Another city, another life, Kuba Dąbrowski. A slice of life produced in Poland, Zachęta 1860–2000 /Anniversary Book, We really like. Contemporary. Art. Questions, Encouragement to Art)
Special tour of a selected exhibition

PLN 1000 (limited to 30 persons)

Partner Pass
free admission to exhibitions for the pass holder and guests (up to 5 persons) additionally, for the pass holder:
dispatch of invitations/  selected catalogue upon the collection of the pass/  a guided tour for employees or guests (up to 20 persons) twice a year/  possibility of buying a family pass with a 50% discount; valid for a year from issuance
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate
An invitation to two closed exhibition previews with a banquet, organised by the TZSP

PLN 3000 (limited to 5 persons)
Partner Pass 

free admission to exhibitions for the pass holder and guests (up to 5 persons) additionally, for the pass holder:
dispatch of invitations/  selected catalogue upon the collection of the pass/  a guided tour for employees or guests (up to 20 persons) twice a year/  possibility of buying a family pass with a 50% discount; valid for a year from issuance
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate
An invitation to two closed exhibition previews with a banquet, organised by the TZSP
An invitation to the Art Biennale press days in Venice and participation in an accompanying TZSP programme

PLN 6000 (limited to 4 persons)
A photograph by Andrzej Bielawski, Lux Aeterna, 2007/2010, 3 colour prints on photo paper from a limited edition of 50 pieces, numbered (from 2 to 5) , each measuring 30.5 x 30.5 cm
Partner Pass 

free admission to exhibitions for the pass holder and guests (up to 5 persons) additionally, for the pass holder:
dispatch of invitations/  selected catalogue upon the collection of the pass/  a guided tour for employees or guests (up to 20 persons) twice a year/  possibility of buying a family pass with a 50% discount; valid for a year from issuance
Entry in the list of funders on the gallery website
Funder certificate
An invitation to two closed exhibition previews with a banquet, organised by the TZSP


If you live outside of Europe and you would like to make a donation, please contact us directly at [email protected] 


More about Zachęta and our collection on zacheta.art.pl

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę