Celownik na Chile / Chile on the horizon

Projekt
zakończony
430
/ 4500 zł
14
wspierających
 

[ENGLISH VERSION BELOW]

Wyobraź sobie dziewczynę, która jedną nogą jest w Polsce, a drugą w Chile. Tak dosłownie! Wyobrażasz to sobie?!

Oczywiście, że nie. To średnio możliwe.
No to jeszcze raz, inaczej. Jest dziewczyna, która dwiema nogami jest w Polsce, ale tymi samymi nogami chciałaby być w Chile. To już bardziej prawdopodobne, prawda?

Angelika od dłuższego czasu przyjaźni się z Ameryką Łacińską. Zaczęło się od północy, by od Meksyku powędrować w głąb kontynentu. Ciekawość świata towarzyszy jej od zawsze, jednak to właśnie ten region skupia ostatnio szczególną uwagę.  Zapoczątkowały to relacje z ludźmi, których poznawała podczas pracy i wolontariatu. Następnie, po powrocie z kursu w Barcelonie zaczęła się uczyć języka hiszpańskiego, rozpoczęła kolejne studia – tym razem latynoamerykanistyczne. Dodatkowe działania uświadomiły jej jak wiele konotacji skrywa w sobie historia Polski z krajami Ameryki Łacińskiej i ile zawdzięczamy sobie wzajemnie. Zdecydowała się odkurzać siwiejącą historię i budzić pamięć. Postanowiła też tę pamięć utrzymywać i upowszechniać.
Dołączyła do projektu Warsaw  Latin Convention.
 
Kilka słów o samym projekcie…
Warsaw Latin Convention jest unikatowym projektem na skalę ogólnokrajową. Dostrzegając potencjał ekonomiczny i społeczny, jaki drzemie w Ameryce Łacińskiej, stara się pogłębiać relacje istniejące pomiędzy dwoma regionami .
Jest to inicjatywa studentów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu organizowane są konferencje naukowe, warsztaty i wydarzenia kulturalne.

Strona projektu: http://www.warsawlatinconvention.com/

Facebook: https://www.facebook.com/warsawlatinconvention

Głównym obszarem projektu jest jednak program krótkoterminowych wymian studentów. W 2016 roku gościli z prawie miesięczną wizytą w Polsce studenci z Chile a część zespołu WLC odwiedziła Amerykę Południową. W tym roku odbywa się II edycja projektu.  W lipcu zespół Warsaw Latin Convention odwiedzi Chile.
Wyjazd jest głównie dofinansowywany ze środków uniwersyteckich, na które Angelika nie ma szansy, ponieważ studia ukończyła. Tym samym nie ma gwarancji na udział w wyjeździe, jeżeli potrzebnej kwoty do czerwca nie zbierze sama.

thumb_e85e271_resize_1920_1080.jpg
 
Już teraz wiesz, skąd to pierwsze zdanie o dziewczynie, która jest jedną nogą w Polsce, a drugą w Chile? To jednak możliwe! To moja przyjaciółka Angelika.

Pokonałyśmy już wspólnie tysiące kilometrów. Grzało nas słońce Gruzji i ziębił mróz Norwegii, kolejna lata witałyśmy na Węgrzech, a ze starymi żegnałyśmy się na Sycylii. Poszukujemy doświadczeń w wielu miejscach. Teraz Angelike czeka Chile. 

Jej wyjazd jest możliwy, jeżeli zdecydujesz się przyłączyć i nam pomóc! Chciałabym ułatwić Angelice drogę do Chile i zebrać przynajmniej połowę sumy, której potrzebuje czyli 4 500 zł (jeżeli nie uda nam się zebrać wystarczającej kwoty, to otrzymane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie pozostałych, wyjeżdżających do Chile uczestników projektu WLC, suma większa pozwoli na pokrycie kosztów transportu do kraju wylotu i na miejscu).

Wsparcie KAŻDĄ kwotą będzie wsparciem idealnym!
Zależy nam jednak, żebyś pamiętał/a, że pomimo tego, że prośba jest o pomoc finansową, to tak naprawdę nie pieniądze dadzą nam poczucie spełnienia pomysłu. To przede wszystkim Twoja chęć wsparcia, dostrzeżenie sensu, a może nawet mały impuls do Twojego działania nas zadowoli. Być może wciąż odkładasz jedno ze swoich mniejszych lub większych marzeń, bo podobnie brakuje Ci funduszy? Wesprzyjmy się i pomóżmy sobie wzajemnie!
 

thumb_00bb07b_resize_1920_1080.jpgthumb_398431c_resize_1920_1080.jpg


Kilka słów o samej Angelice…
Menadżerka kultury, absolwentka polityki społecznej UW. Członkini Fundacji Inna Przestrzeń i Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Uczestniczka i współorganizatorka wielu polskich oraz międzynarodowych projektów artystycznych i edukacyjnych, we współpracy z ludźmi z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Absolwentka polskich i zagranicznych kursów przygotowujących do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Niezmiennie inspirowana Afryką. W Warsaw Latin Convention działa w sekcji marketingu.

„W tak otwartym świecie coraz bardziej zamykamy się na siebie. Argumentujemy to różnicami, nie poszukujemy podobieństw. Dlatego staram się podróżować i poszukiwać, na przekór i naprzeciw. Pomóżcie mi otworzyć kolejne drzwi. Wiem już, który to zamek, ale nie mam jeszcze kompletu kluczy J

Może masz jakieś szczególne pytania, wątpliwości? Rozwiejmy je!

Angelika: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/aszkoluda?fref=ts


Justyna: [email protected]    
Facebook: https://www.facebook.com/justyna.godz 

thumb_d7a71b9_resize_1920_1080.JPG

[ENGLISH VERSION]

Imagine a girl… Now, imagine that her one foot is in Poland and the other is in Chile. Literally! Can you imagine that?
Of course, you can’t. It is impossible.
So let’s start over. There is a girl, who’s two feet are in Poland, but she would love to stand with those two feet in Chile. This is more imaginable, right?

Angelika is interested in Latin America since a long time now. It started from the interest in Mexico to wander down south into a big passion for South America. She has been always interested in the whole world and its diversity, but lately it is that region that has grabbed her heart and attention.
It all has started with the people! She has met wonderful people while working and volunteering. After coming back from the course in Barcelona she has started her intense journey with Spanish language, she has started new major in Latin American Studies. Her interest grew and grew and she has discovered many relations in history between Latin America and Poland. Finally, it all led her to becoming a member of the project Warsaw Latin Convention.

A few words about the Project itself…
Warsaw Latin Convention is a unique project on the national scale. While noticing the economical and social potential of Latin America, the project continuously deepens the relations between the two regions.
The initiative has started by students and lecturers from the University of Warsaw. They are responsible for organizing many conferences, workshops, and cultural events.

Website: http://www.warsawlatinconvention.com/
Facebook: https://www.facebook.com/warsawlatinconvention
 
On the other hand, the main interest of the project is organizing short term exchanges between students. In 2016, many students from Chile have came for a monthly visit in Poland. Also, half of the WLC (Warsaw Latin Convention) have made a visit in South America. This year, there is a second edition of the project. In this upcoming July WLC will visit Chile.
The trip is sponsored largely by the funds of University of Warsaw for which Angelika is not entitled because she has already finished the studies. As a result she is not guaranteed to take part in this exchange if she does not manage to collect enough money by June.

Now you understand where this first sentence was coming from? A girl with one foot in Poland and the other in Chile. It is actually possible! That’s my best friend  Angelika.

We travelled thousands of kilometers. Through the sunny days of Georgia and coldness of Norway, welcoming new year in Hungary and finishing another one in Sicily. We search for experience in many places. Another one waits for Angelika in Chile.

Her trip is possible if you decide to join us and help us! I would love to simplify the journey to Chile for Angelika and collect at least half of the total sum of the expense, which is 4500 zł (if we do not collect enough money, donated money will be used to support other members of WLC, who are going to Chile, bigger sum will allow to cover the expense of the transportation to Chile and in the country itself).
Support of ANY sum will be a perfect support!

We care that you remember that beside the financial help that we ask for, it is not only money that will satisfy us. Most of all it will be your will to help and support, realizing the meaning of it, and maybe a little stimulus for your own actions that will give satisfaction. Maybe you yourself postpone your smaller or bigger dream because you are also missing money? Let’s give a bit of support and help each other!

A few words about Angelika…

She is a manager of culture, graduated in social politics in University of Warsaw.  A member of association Inna Przestrzeń i Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego (multicultural center). She participated and organized many polish and international art and education projects in the collaboration with people from Europe, Africa, Asia and both Americas. She has participated in polish and also foreign courses in the field of working with the multicultural environment. Always being inspired by Africa. In Warsaw Latin Convention she works with the section of marketing.

thumb_ed310df_resize_1920_1080.png

„ In such an open world we close ourselves more and more on each other. We justify it with the differences, we do not look for the similarities. For this reason I am trying to travel and search in spite of all this. Help me to open another door. I know which lock, but I do not have all the keys yet. J
 
If you have any question? We will give you the answers!


Angelika: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/aszkoluda?fref=ts

Justyna: [email protected]    
Facebook: https://www.facebook.com/justyna.godz 

Regulamin komentowania