PRALNIA - FabLab w Sokołowsku

Projekt
zakończony
3320
/ 30000 zł
64
wspierających
 

thumb__001_resize_600_600.png


Sokołowsko jest unikatową miejscowością na mapie Dolnego Śląska, głównie ze względu na swoją bogatą przeszłość, której ślady tworzą niepowtarzalny klimat. My chcemy zadbać także o przyszłość tego miejsca i jego społeczności. Pragniemy stworzyć w Sokołowsku przestrzeń do fabrykacji i kreatywnego myślenia. Zbudować FabLab z dala od dużych ośrodków miejskich (z ang. Fabrication Laboratory - rodzaj pracowni wyposaźonej w narzędzia odpowiednie do realizacji własnych projektów), a tym samym zapewnić mieszkańcom regionu dostęp do innowacyjnej oferty warsztatowej, nieformalnego szkolnictwa zawodowego oraz nowych technologii. Wierzymy, że nasza przestrzeń będzie miejscem spotkań, współpracy, tworzenia, a jednocześnie wyposaży młodych ludzi w nowe umiejętności, z którymi wejdą na rynek pracy.


/scroll down for english version/


thumb_wstep_resize_600_600.png


Dysponujemy przestrzenią, jednak wymaga ona dostosowania do naszych działań. Planujemy uruchomienie specjalistycznych pracowni – stolarskiej, druku 3D, introligatorskiej, krawieckiej, sitodruku, fotograficznej, komputerowej (projektowanie / kodowanie itp.). Sami wykonaliśmy już wstępne prace remontowe. Posiadamy także część sprzętu do prowadzenia warsztatów (wciąż zbierając kolejny). Jednak istotnym krokiem jest dla nas remont instalacji elektrycznej i zainstalowanie ogrzewania w pomieszczeniach – bez tego nie jesteśmy w stanie prowadzić zajęć.


thumb_naglowki-pralnia_resize_600_600.pn


thumb__002_resize_600_600.pngJesteśmy grupą ludzi zrzeszonych w Stowarzyszeniu kulturalno-ekologicznym „Filtrator”. Działamy od 2012 roku na polu animacji społeczności lokalnych Dolnego Śląska oraz na rzecz partycypacji społecznej, promowania idei „zrób to sam”, rzemiosła, edukacji nieformalnej i zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy liczne warsztaty i spotkania z zakresu edukacji artystycznej, projektowania, tradycyjnych technik rzemieślniczych, jak i nowych technologii.

thumb_d_resize_600_600.png

Od listopada 2015 roku prowadzimy Pracownię Multimedialną Orange dla mieszkańców Sokołowska i okolic, z której oferty korzystają przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Od tego czasu przeprowadziliśmy w pracowni kilkadziesiąt spotkań i warsztatów m.in. z zakresu modelowania i druku 3D, projektowania graficznego i typografii, kodowania, szycia, majsterkowania, robienia hamaków, budowania makiet, a także warsztaty językowe, muzyczne, dziennikarskie, podróżnicze, kartograficzne i wiele innych.


thumb_a_resize_600_600.png

thumb_b_resize_600_600.pngNapędzani sukcesami tych spotkań i energią, która się w ich trakcie wytwarza, chcemy iść dalej. Powstanie pracowni multimedialnej to dowód na to, że mieszkańcy potrafią się organizować i chcą rozwijać, a chęć skorzystania ze zróżnicowanej i innowacyjnej oferty warsztatowej nie wymaga już od nich dojazdów do dużego miasta. Wierzymy, że naturalnym dalszym etapem rozwoju jest stworzenie nowoczesnego, wyposażonego warsztatu/laboratorium, w którym nowe technologie spotykają się z tradycyjnym rzemiosłem.thumb__003_resize_600_600.png

thumb_ekipa-01_resize_600_600.png
thumb_ekipa-02_resize_600_600.png


Beata Dziedzic - współzałożycielka kolektywu twórczego “Histeria”, w którym odpowiada za projektowanie i szycie oraz warsztaty twórcze z zakresu tradycyjnego rzemiosła (krawiec, kaletnik, sitodruk). Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, gdzie odpowiada za działania aktywizujące społeczność lokalną. Zawodowo pracuje jako programista. W Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku prowadzi Klub Kodowania dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.


Aleksandra Błędowska - współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury w zakresie projektowania graficznego. Animator zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu projektowania, architektury, sztuki i ekologii. Współzałożycielka kolektywu twórczego “Histeria”, w którym na co dzień wykorzystuje m.in. techniki introligatorskie oraz sitodruk. W Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku prowadzi warsztaty twórcze łączące zagadnienia projektowania i lokalnej tożsamości.


Marcin Rosiński - grafik/ projektant, Doświadczenie zdobywał w różnych agencjach w Polsce oraz za granicą pracując jako projektant graficzny oraz realizując kompleksowe działania związane z komunikacją zewnętrzną. Absolwent antropologii kulturowej, od lat zaangażowany w działalność społeczną. Działa w w obszarach edukacji, kultury, sztuki. Prowadzi warsztaty z w Multimedialnej Pracowni we wsi Sokołowsko z zakresu Druku 3D, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego.


Kamila Krysiak - zawodowo zajmuje się aktywizacją młodzieży, Współpracuje z licznymi NGO w zakresie animacji społeczno - kulturalnej, animacji społeczności lokalnych i aktywizacji społecznej, edukacji. Liderka Pracowni Multimedialnej we wsi Sokołowsko. Koordynator wolontariatu międzynarodowego w Sokołowsku. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturalno - Ekologicznego "Filtrator". 


Juliette Dalin - wolontariuszka z Francji, Prowadzi dla dzieci i młodzieży w świetlicy sołeckiej i Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku zajęcia komputerowe, plastyczne, wykorzystuje metody DIY.


Ben Camfield - wolontariusz z Belgii, prowadzi zajęcia techniczne wykorzystujące metody DIY dla dzieci i młodzieży w świetlicy sołeckiej i Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku. 


thumb__004_resize_600_600.png


thumb_pralnia_resize_600_600.png


Dysponujemy pomieszczeniami dawnej pralni w jednym z posanatoryjnych budynków w Sokołowsku, o łącznej powierzchni 164 m2. Przestrzeń wynajmujemy od spółki Sanatoria Dolnośląskie. Pomieszczenia są już częściowo podzielone i chcemy stworzyć w nich niezależne pracownie (m.in. pracownię sitodruku, stolarską, druku 3D, studio fotograficzne, ploter laserowy, pracownię introligatorską, szycia, oraz stanowiska komputerowe do nauki m.in. projektowania graficznego i kodowania). 

thumb_przestrzen_resize_600_600.png

Pierwsze niezbędne prace remontowe wykonujemy od kilku miesięcy sami – udało nam się pomalować część pomieszczeń, skuć zniszczone wilgocią tynki, wykonać remont bramy wejściowej do budynku (piaskowanie, spawanie, malowanie), usunąć stare podłogi. Przed nami jednak wiele kolejnych prac, a Wasze wsparcie na tym etapie będzie dla nas ogromną pomocą.

thumb_pr02_resize_600_600.png
thumb_porzadki_resize_600_600.png


thumb__005_resize_600_600.png

Praca przyda się każda para chętnych rąk; jeśli tak samo jak my jesteś pasjonatem idei „zrób to sam” albo uspokaja Cię praca fizyczna w dobrym towarzystwie – dołącz do nas!


Sprzęt i materiały na tym etapie potrzebujemy przede wszystkim materiałów remontowych, sprzętu i narzędzi; jeśli posiadasz coś, z czego już nie korzystasz, najprawdopodobniej nam się to przyda – daj znać!


Wiedza elektryka, ogrzewanie albo wszelkie inne działania majsterkowo-remontowe to Twój konik? Świetnie – lubimy się uczyć od najlepszych, jeśli znajdziesz chwilę, żeby skonsultować z nami swoje pomysły, będziemy wdzięczni!


thumb__008_resize_600_600.png


Sokołowsko, pomimo swych niewątpliwych atutów, na co dzień mierzy się z wieloma trudnościami. Miejscowość leży na terenie powiatu wałbrzyskiego – regionu bardzo silnie dotkniętego skutkami transformacji gospodarczej  w wyniku przekształceń upadło wiele zakładów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Do dzisiaj cały powiat charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem bezrobocia w całym województwie. W 2016 roku wynosił 22%, podczas, gdy średnia dla Polski utrzymuje się na poziomie 9,5%.


Możliwość nauki i wykorzystywania nowych technologii w życiu zawodowym traktujemy jako ogromną szansę dla regionu, którego przemysłowy rozdział w historii się zakończył. W dzisiejszych czasach trudno precyzyjnie określić wpływ nowych technologii na strukturę zawodową. Trudno przewidzieć, które zawody mogą zostać wyparte przez nowe technologie, a na jakie zapotrzebowanie może wzrosnąć lub jakiego rodzaju nowe zawody pojawią się za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego też nowe technologie są warunkiem koniecznym dla adaptacji do ewoluujących oczekiwań na rynku pracy.


thumb_typosoko_resize_600_600.jpg


Sokołowsko ponadto posiada w swej historii epizod warsztatu metaloplastyki, w którym aktywnie działali lokalni mieszkańcy i kuracjusze. Była to w wówczas popularna forma arteterapii. Choć warsztat już od dawna nie funkcjonuje, efekty jego pracy można do dziś podziwiać w Sokołowsku na każdym kroku – w postaci niepowtarzalnych szyldów, płotów, balustrad, latarni i wielu innych elementów. Naszą działalnością chcemy przywołać pamięć o tamtym miejscu i pokazać mieszkańcom, że w dalszym ciągu mogą mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie najbliższego otoczenia.
thumb__006_resize_600_600.png


thumb_grafiki-na-odpalprojekt2_resize_60


Fundacja Orange  |  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |  FabLab w Drodze  |  Sanatoria Dolnośląskie  |  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  |  Powiat Wałbrzyski  |  Gmina Mieroszów  |  Sołectwo Sokołowsko  |  Histeria  |  Mieroszowskie Centrum Kultury


thumb__naglowki-pralnia_resize_600_600.p


Sokołowsko is a unique village in the south of Lower Silesia in Poland. It is mainly known due to its rich past which still creates a unique atmosphere today. We want to ensure the future of this place and its community.

We want to create in Sokołowsko a space for fabrication and creative thinking. That’s why we want to build Poland's first “village FabLab”, away from large urban centers, and thus ensure the region's inhabitants’ access to innovative offer of workshop, informal vocational education and new technologies. We believe that this space will become a meetings place, where collaboration, creation, and team work will take place to ensure the development of the new generation.

 To carry out our plans, we must adapt the space that we have for our actions. We plan to launch specialized laboratories - carpentry, 3D printing, binding, tailoring, screen printing, photography, computer (design / coding, etc.). We already have done some renovation work. We also have some of the equipment to conduct workshop. However, an important part of the repair is about electrical wiring and the installation of heating in the rooms - without this we will not be able to conduct any workshop. That is why , here, we are aiming to collect funds for the renovation of the electrical system and installing a heating system.

Since November 2015 we provide a multimedia room for residents of Sokołowsko and the surrounding area, which host representatives of all age groups. Since then, in the studio, dozens of meetings and workshops took place.

Among others, we ran workshops in the following areas: modeling and 3D printing, graphic design and typography, coding, sewing, handicrafts, making hammocks, build models, as well as language workshops, music, journalism, travel, mapping, and more.

Driven by the success of these meetings, and by the energy of the community, we want to go one step further. The success of the studio multimedia is proof that people are able to take advantage of a diversified and innovative offer of workshops which allow them to no longer commute to the bigger cities around. We believe that the next natural step of development is to create a modern equipped laboratory in which new technologies come together with traditional craftsmanship.

We have rooms in the former laundry in one of the buildings in Sokołowsko, with a total area of ​​164 m2. The space is rented from the company Sanatorium Lower Silesia. The premises are already partially broken down and we want to make them independent laboratories, including screen printing workshop, carpentry workshop, studio 3D printing, photo studio, laser plotter, bookbinding workshop, sewing workshop, and a position computer science including graphic design and encoding. The first necessary repairs were done in the last several months. We were able to paint the rooms, do the renovation of the entrance gate to the building (sandblasting, welding, painting), remove the old floor. Ahead of us, however, many other works are required, and your support at this stage will be a huge help for us.

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę